Головна Головна Новини Харчування Здоров'я Дресирування Екстер'єр Розведення Форум Наші друзі zaxid.biz Реєстрація Вхід RSS Ви увійшли як Гість
Статистика

Загалом онлайн: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
Бізнес мережа zaxid.biz - це порівняння цін, найнижчі ціни, католог цін і товарів Вашого міста.

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама

Головна » 2011 » Березень » 15 » Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам
13:29
Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, проводять з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Власником собаки визнають юридичну чи фізичну особу, яка здійснює догляд за собакою, що належить їй на правах власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству (Договір оренди, доручення тощо).

Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики і треті особи.

Страхувальниками є дієздатні громадяни та юридичні особи (крім підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших державних органів, які утримують собак для виконання службових обов'язків), які на законних підставах є власниками собак.

Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення цього виду обов'язкового страхування.

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок агресивної та/або непередбачу-ваної дії собаки.

Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки, якщо має місце причинний зв'язок між цією дією собаки і заподіяною нею шкодою.

Страховий випадок — це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки. Сукупність претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, заподіяної однією подією, вважають одним страховим випадком.

Страховими ризиками, внаслідок яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, тимчасовий розлад здоров'я у дитини, а також пошкодження (знищення) майна третьої особи.

Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату третій особі або третім особам (у разі, коли потерпілих кілька) після настання страхового випадку.

Страхову суму встановлюють:

— у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок страхового випадку, — 11000 гривень;

— у разі призначення потерпілій фізичній особі І, П або Ш групи інвалідності — відповідно, 8250,5500,2750 гривень;

— за кожний день непрацездатності потерпілої фізичної особи, розладу здоров'я у дитини — 20 гривень, але не більш як 2 500 гривень;

— у разі пошкодження (знищення) майна третьої особи — у розмірі його балансової вартості, але не більш як 30000 гривень. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір установлюється страховиком за домовленістю з третьою особою, але не більш як 30000 гривень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків установлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у визначеному законодавством порядку.

Страховий тариф установлюють у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від породи собаки — для фізичних осіб та два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян терміном на один рік — для юридичних осіб.

Власники собак, породи яких зазначені у переліку порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, до або під час реєстрації, перереєстрації повинні в установленому порядку укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору страхування реєстрацію, перереєстрацію собак не проводять.

Договір страхування може бути укладений на термін від одного до трьох років. Допускають укладення договорів страхування юридичними особами на користь штатних та позаштатних працівників, якщо вони для виконання службових обов'язків використовують власних собак згідно із законодавством.

Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної у страховому полісі, але не раніше внесення страхувальником страхового платежу на користь страховика, що засвідчується відповідними документами. У разі зміни власника собаки дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення цього договору на його ім'я.

У разі в'їзду на територіюУкраїни та відсутності договору страхування, укладеного в Україні, власник собаки повинен укласти договір страхування, крім випадків, коли власник собаки уклав відповідний договір у державі, з уповноваженою організацією зі страхування відповідальності власників собак якоїУкраїна уклала угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у триденний термін повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подають такі документи:

— заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

—договір страхування;

— акт про розслідування страхового випадку (у разі проведення розслідування);

— витяг з рішення суду про стягнення зі страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

—документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

— копію листка непрацездатності потерпілої фізичної особи чи довідки з медичного закладу про тимчасовий розлад здоров'я у дитини;

— копію рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності потерпілій фізичній особі;

— копію свідоцтва про смерть потерпілої фізичної особи.

У разі загибелі чи смерті потерпілої фізичної особи внаслідок настання страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа складає страховий акт у формі, що визначається страховиком, який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10-ти днів з дати отримання всіх необхідних документів, крім випадків, коли спори, пов'язані з виплатою страхового відшкодування, розглядають у судовому порядку.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Виплату страхового відшкодування здійснюють протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

— навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або для захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;

— вчинення страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

— подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

— несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

— коли страховий випадок настав через невідповідність засобів захисту собаки чи недотримання правил його безпеки;

— коли страховий випадок був спровокований протиправними діями третьої особи, визнаними такими в установленому порядку;

— пошкодження або знищення антикварних речей, виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів, що підтверджують право на інтелектуальну власність, внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

— заподіяння моральної шкоди внаслідок агресивної та/або непередбачуваної дії собаки;

— коли агресивна та/або непередбачувана дія собаки була пов'язана з ліквідацією масових безпорядків і порушень громадського порядку, військовими конфліктами, стихійним лихом, вибухом боєприпасів;

— коли собаці заподіяна шкода іншим собакою під час участі у собачих боях.

Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

Категорія: Новини про собак | Переглядів: 643 | Додав: Богдан | Рейтинг: 0.0/0

Yutex - Платный хостинг PHP.